Algemene voorwaarden van Simpel ICT Beheer

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Simpel ICT Beheer hierna te noemen: Simpel ICT Beheer, en een Wederpartij waarop Simpel ICT Beheer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Simpel ICT Beheer, voor de uitvoering waarvan door Simpel ICT Beheer derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Indien Simpel ICT Beheer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, of hierop zelf uitzonderingen maakt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Simpel ICT Beheer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van Simpel ICT Beheer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Alle offertes, opdrachten en reparaties zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, op basis van een niet-bindende voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op basis van nacalculatie.
 • Simpel ICT Beheer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Simpel ICT Beheer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Simpel ICT Beheer anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Simpel ICT Beheer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Simpel ICT Beheer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Simpel ICT Beheer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Simpel ICT Beheer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Simpel ICT Beheer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Simpel ICT Beheer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien Simpel ICT Beheer gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Simpel ICT Beheer ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Simpel ICT Beheer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Simpel ICT Beheer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 8. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Simpel ICT Beheer gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Simpel ICT Beheer daardoor direct of indirect ontstaan.
 1. Indien Simpel ICT Beheer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Simpel ICT Beheer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

 Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Simpel ICT Beheer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Simpel ICT Beheer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Simpel ICT Beheer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Simpel ICT Beheer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Simpel ICT Beheer kan worden gevergd.
  1. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Simpel ICT Beheer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
  2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Simpel ICT Beheer op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Simpel ICT Beheer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  3. Indien Simpel ICT Beheer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
  4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Simpel ICT Beheer, zal Simpel ICT Beheer in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Simpel ICT Beheer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Simpel ICT Beheer genoemde termijn te voldoen, tenzij Simpel ICT Beheer anders aangeeft.
  5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Simpel ICT Beheer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Simpel ICT Beheer op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
  6. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 Artikel 5. Overmacht

 1. Simpel ICT Beheer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Simpel ICT Beheer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Simpel ICT Beheer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Simpel ICT Beheer of van derden daaronder begrepen. Simpel ICT Beheer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Simpel ICT Beheer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Simpel ICT Beheer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Simpel ICT Beheer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Simpel ICT Beheer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Simpel ICT Beheer kan verlangen dat betaling voor het geleverde werk en/of goederen a contant bij aflevering wordt voldaan.
 2. Indien overeengekomen is dat betaling per bank verloopt, dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Simpel ICT Beheer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Simpel ICT Beheer aangegeven. Simpel ICT Beheer is gerechtigd om periodiek en tussentijds te factureren.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Simpel ICT Beheer heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Simpel ICT Beheer verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Simpel ICT Beheer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Simpel ICT Beheer totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Simpel ICT Beheer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Leen- en verhuurapparatuur blijven onvervreemdbaar eigendom van Simpel ICT Beheer en kan te allen tijde terstond worden teruggevorderd zonder opgaaf van reden.
 2. Door Simpel ICT Beheer geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Simpel ICT Beheer veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Simpel ICT Beheer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Simpel ICT Beheer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Simpel ICT Beheer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Simpel ICT Beheer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Simpel ICT Beheer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Simpel ICT Beheer en door Simpel ICT Beheer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Simpel ICT Beheer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Simpel ICT Beheer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. Simpel ICT Beheer verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. Simpel ICT Beheer verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de Wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de Wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook – vallen reparaties die niet door of namens gebruiker zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Wederpartij de zaken heeft verwaarloosd; indien de Wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Wederpartij behoort te komen.
 3. Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Voorts geeft Simpel ICT Beheer geen enkele garantie op het correct functioneren van software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van cliënt functioneren van software.
 4. Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de Wederpartij.
 5. Complicaties die optreden tijdens vervoer of tijdens werkzaamheden, hetzij ten kantore van Simpel ICT Beheer, hetzij bij de Wederpartij, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Simpel ICT Beheer. Voor kosten of andere geleden schade wordt op voorhand alle aansprakelijkheid van de hand gewezen.
 6. Eventuele meerkosten van reparatie worden door gefactureerd aan de Wederpartij.
 7. Simpel ICT Beheer is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de Wederpartij, of de schade die cliënt ten gevolge hiervan lijdt.
 8. Simpel ICT Beheer gaat er van uit dat de Wederpartij zelf reserve kopieën van media heeft gemaakt, wanneer een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of reparatie. Reservekopieën worden door Simpel ICT Beheer alleen gemaakt wanneer de Wederpartij daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. Simpel ICT Beheer is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.
 9. De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico’s van brand, diefstal, beschadiging, transportschade van alle aan Simpel ICT Beheer ter beschikking gestelde materialen.
 10. Onderzoeken, analyses en conclusies zijn momentopnamen. De door Simpel ICT Beheer verrichte onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het moment van onderzoek en hebben geen geldigheid voor latere tijdstippen.
 11. Gezien de aard en werking van computers kan Simpel ICT Beheer geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering.
 12. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen één maand na ontdekking schriftelijk aan Simpel ICT Beheer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Simpel ICT Beheer in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Simpel ICT Beheer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 13. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 14. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 15. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Simpel ICT Beheer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Simpel ICT Beheer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Simpel ICT Beheer te retourneren en de eigendom daarover aan Simpel ICT Beheer te verschaffen, tenzij Simpel ICT Beheer anders aangeeft.
 16. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Simpel ICT Beheer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien Simpel ICT Beheer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Simpel ICT Beheer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Simpel ICT Beheer is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Simpel ICT Beheer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Simpel ICT Beheer beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Simpel ICT Beheer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Simpel ICT Beheer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Simpel ICT Beheer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Simpel ICT Beheer toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Simpel ICT Beheer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 2. Netwerk DigiProfs en DigiProfessionals B.V. zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor door “De Prof” uitgevoerde diensten en leveringen van goederen en eventueel hieruit voortvloeiende schadegevallen.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Simpel ICT Beheer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 Artikel 10. Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Simpel ICT Beheer en de door Simpel ICT Beheer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Simpel ICT Beheer van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12. Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Simpel ICT Beheer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Simpel ICT Beheer toerekenbaar is.
 2. Indien Simpel ICT Beheer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Simpel ICT Beheer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Simpel ICT Beheer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Simpel ICT Beheer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Simpel ICT Beheer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Simpel ICT Beheer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Simpel ICT Beheer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van Simpel ICT Beheer.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Simpel ICT Beheer.
 • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.